בן שמן

תוכנית גמ/ 478

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בן שמן
מספר: גמ/ 478
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת לפיתוח ובינוי השטח המיועד: 1. לבתי נופש ומרגוע. 2. לבניני ציבור ואמפיתיאטרון. 3. למסעדות ובתי קפה. 4. למתקני ספורט מגרשי משחקים ובריכת שחיה. 5. לתחנת אוטובוסים ומרכז ספורט. 6. לדרכים ושבילים חדשים להסדרת תנועת כלי רכב והולכי רגל ומגרשי חניה בקרבת בתי הנופש ובניני הציבור והמסחר. 7. לגן ציבורי במרכז איזור הנופש. 8. איזור מגורים.9. איזור מגורים ומשקי עזר וקביעת שטח ציבורי פתוח ובו מקום לגן ילדים בית כנסת, בית-ועד וכו'. כל הנ"ל בהתאם לתשריט המצורף וללוח האיזורים והשימושים הכלול בתקנות תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
אזור נופש בן שמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4067חלק29-31, 43-45, 69, 74
4068חלק30-81, 84-86
4150חלק60-190
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/1955תאריך פרסום: 15/12/1955. מס' ילקוט פרסומים: 454. שנה עברית: התשטז .
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1955תאריך פרסום: 09/06/1955. מס' ילקוט פרסומים: 419. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית09/06/1955