בנה ביתך - באר אורה

תוכנית 12/ מק/ 510

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בנה ביתך - באר אורה
מספר: 12/ מק/ 510
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת המגרשים בתחום התכנית
במטרה להגדיל את מגרשי המגורים
וזאת בלי לפגוע באחוזי הבניה המאושרים.
לצורך זאת, תבוצע חלוקה חדשה לשטחי ציבור פתוחים,
שבילים, דרכים ודרכים משולבות.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת כל הבעלים.
ב. קביעת קוי בניין עפ''י המסומן בתשריט התכנית ובנספח הבינוי.
ג. קביעת תכסית בינוי מקסימאלית של % 40 למגרש.
ד. קביעת גובה מרבי לבתי מגורים.
ה. קביעת מגבלות בניה, הוראות לשימוש בחומרים.
ו. קביעת השיפועים וכיווני הניקוזים, נטיעת עצים וגדרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39130חלק11, 156106
39133חלק11, 156106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200703004/09/2007