בני דרום

תוכנית משמ/ 87/ בר

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בני דרום
מספר: משמ/ 87/ בר
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) רישום אדמות מושב שתופי בני דרום בספרי המקרקעין לפי התשריט ב) ביטול גושים קיימים וביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד ג) קביעת יעדים ואזורים ד) ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות ה) ביטול מקרקעי יעוד ו) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום

תיאור המיקום:
מושב שתופי בני דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
195חלק20-21, 24-25, 28-29, 32-33
196חלק7-10
459חלק1-10, 12-18
460חלק1-14, 16, 18-22
461חלק1-14
462חלק1-6
463חלק
548חלק1, 4-5, 8, 13-14, 19-20, 23, 25, 30-31, 34-36, 39-41, 44-45, 48, 51, 54-55, 58, 61, 64, 67, 71, 73-74
2044חלק15, 18, 21, 36
3540חלק16, 51, 58, 61, 64, 67
3545חלק85
3551חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/1988תאריך פרסום: 18/04/1988. שנה עברית: התשמח .