בני דרור

תוכנית צש/ 67/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בני דרור
מספר: צש/ 67/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות,
לבטל דרכים קיימות להתוות שבילים.
ב. להרחיב אזור מגורים, לקבוע אזור ספורט, אזור
מלאכה.
ג. לשנות יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים
וספורט כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק1, 4-5
7797חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 67/ 2תכנית מס' צש/2/67שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/1979תאריך פרסום: 08/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2512. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית07/01/1979