בניה למגורים-(צפון מזרח)

תוכנית 14/ במ/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: בניה למגורים-(צפון מזרח)
מספר: 14/ במ/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
בניה למגורים בצפון מזרחה של עומר
גוש: 38558

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק2
38558חלק2, 28, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1994.
פרסום לאישור ברשומות04/08/1994תאריך פרסום: 04/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4236. עמוד: 4547. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1992תאריך פרסום: 03/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4037. עמוד: 4479. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1992
קבלת תכנית27/02/1992