בניה על גגות בתים.

תוכנית תא/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניה על גגות בתים.
מספר: תא/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף
את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.
לאפשר הרחבת שטחי הדיור בקומות עליונות של בניני
מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב
ואחזקת גגות. כל זאת ע"י:
1. קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג
בנין מגורים, כולל: א. גובהם. ב. ארגון השטחים
הבנויים והפנויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג
ג. הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבנין על גג
היציאה לגג.
2. קביעת תנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג
בבניני מגורים.
3. קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.
ב. לבטל תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמ'
574 מיום 10.12.81.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/04/1994
פרסום לאישור ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2974. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/1994
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1993
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1991.
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1991תאריך פרסום: 08/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3951. עמוד: 1013. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/1991
פרסום הכנת תכנית בעיתונים07/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1990.
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/08/1990תאריך פרסום: 12/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3790. עמוד: 3662. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1990
קבלת תכנית23/04/1990