בניה על גגות

תוכנית רש/ 997

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניה על גגות
מספר: רש/ 997
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת דרישות ארכיטקטוניות והוראות בדבר בניית חדרי גג, גרמי מדרגות פנימיים, מצללות (פרגולות) ומתקנים טכניים על גגות מבני מגורים תוך ביטול הוראות תכניות המתאר רש/ 521 א' החלים באזורים הקבועים בסעיף 5 להלן:
1. קביעת הוראות בדבר בינוי, עיצוב אדריכלי ופיתוח גגות הבנין.
2. קביעת שטחי בניה מותרים על גגות בנינים קיימים וחדשים.
3. קביעת שטחי מצללות מותרים על גגות בנינים.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
5. קביעת הוראות בדבר הקמת מתקנים טכניים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי רמת השרון באזורי המגורים שבהם קיימת/מותרת בניה של 3 קומות על עמודים ומעלה, כולל 3 קומות מגורים מעל קומת מסחר למעט איזורי מגורים:
מתחם יוספטל - גוש: 6550 חלקות: 230, 231, 241, 245, 146, 232, 171, 62-72
מתחם אילת - גוש: 6793 חלקות: 58-62, 66, 67

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
תוכניתרש/ 521/ אקביעת הוראות לבניה על גגות מאזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1346. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3814. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/02/2006
קבלת תכנית21/11/2005