בנין מגורים-טרומפלדור 7

תוכנית בב/ 809

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנין מגורים-טרומפלדור 7
מספר: בב/ 809
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לאיחוד חלקות בהסכמת בעלים לצורך הקמת בית מגורים בן 4 קומות וקומת גג מעל קומת קרקע (הכולל שטח ציבורי) ומרתף חניה ובו 14 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של הקרקע מאיזור מיוחד לבריאות לאזור מגורים ג' + מבנה לצרכי חינוך.
- קביעת זכויות בניה לבנין עפ"י הפרוט - שטחים עיקריים למגורים 990 מ"ר, ציבורי, 90 מ"ר ושטחי שירות מעל מפלס הכניסה 280 מ"ר ומתחת מפלס הכניסה 552 מ"ר.
- קביעת תנאים למתן היתר.
- קביעת איחוד חלקות בהסכמת הבעלים.
- קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקטרומפלדור

תיאור המיקום:
טרומפלדור 7 פינת אוסישקין 24
פרדס כץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6195חלק362-363
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ מק/ 105/ מ/ 2קווי בניין למרתפיםכפיפות
תוכניתבב/ 105/ ס/ 2סוכותכפיפות
תוכניתבב/ מק/ 105/ פדירות גגכפיפות
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
תוכניתבב/ 28תכנית מפורטת מס' 28שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5771. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות04/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 829. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2007
קבלת תכנית25/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה