בנין עיריית אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנין עיריית אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין עיריית אילת
במסגרת שטח לבנייני ציבור ע"י שינויים בהנחיות
זכויות ומגבלות בניה.
ב. הפיכת חלק ממגרש 11 לפארק מרכזי שצ"פ מיוחד
(מגרש מס' 1)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתגן-בנימין

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 40004 (לא מוסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק87
40004חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 49פארק מרכזי אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 2561. עמוד: 1500. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 60. שנה עברית: התשסג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/08/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
קבלת תכנית12/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300715/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24029/09/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200713/05/2002