בנית בית דירות משותף של 4 קומות,4 דירות בכל קומה מעל קומת עמודים

תוכנית רח/ 211/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנית בית דירות משותף של 4 קומות,4 דירות בכל קומה מעל קומת עמודים
מספר: רח/ 211/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית בית דירות משותף של 4 קומות,4 דירות בכל קומה מעל קומת עמודים ושתי דירות גג סה"כ 18 דירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רח' פינסקר,רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק46-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1977תאריך פרסום: 26/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2336. שנה עברית: התשלז .