בנית מרתף והתרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.

תוכנית ממ/ 9132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנית מרתף והתרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.
מספר: ממ/ 9132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בנית מרתף.
2. התרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאירגלבוע

תיאור המיקום:
גוש ישן: 8909, חלקה ישנה: 1.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8929חלק86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3035. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית25/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4758. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2006
קבלת תכנית13/07/2005