בסמת טבעון -מרכז אזרחי

תוכנית ג/ 1272

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בסמת טבעון -מרכז אזרחי
מספר: ג/ 1272
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים לבניני צבור, בניני ציבור מיוחדים
מסחר שטחים צבוריים פתוחים הרחבות ובטול דרכים
קביעת תקנות הבניה בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק101, 117-119, 191, 194186, 199-200
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1972תאריך פרסום: 15/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1829. עמוד: 1822. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/1972
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1971תאריך פרסום: 13/05/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1719. עמוד: 1658. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1970
קבלת תכנית17/07/1970