בעלות פרטית - גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בעלות פרטית - גני הדר
מספר: גז/ 13/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א' עפ"י הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1.
חלקה 18 בגוש 3729 היא חלקה ב'.
חלקה 97 בגוש 3708 היא חלקה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק97
3729חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1991תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3388. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1991.
פרסום להפקדה ברשומות10/01/1991תאריך פרסום: 10/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3833. עמוד: 1061. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1990
קבלת תכנית03/09/1990