בעלות פרטית

תוכנית גז/ 13/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בעלות פרטית
מספר: גז/ 13/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', ע"פ הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1.
חלקה 112 בגוש 3709 היא חלקה א'.
חלקה 37 בגוש 3715 וחלקה 38 בגוש 3901 הן חלקה ב
'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק112
3715חלק37
3901חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2055. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1991.
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1991תאריך פרסום: 22/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3914. עמוד: 3541. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1991
קבלת תכנית03/05/1990