בעלות פרטית. תל מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות פרטית. תל מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזורי מגורים, מסחר,
שטח למבני ציבור, ציבורי פתוח, שבילים ודרכים.
אחוד כל החלקות בתחום התכנית וחלוקתן מחדש למגרשים
ולמגורים א' או א' מיוחד, למגרשי מסחר, למבני ציבור.
התווית דרכים , קביעת קוי בנין ולבטל חלק מהדרך.
קביעת בינוי ושימושים מותרים והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1299. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/1988
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1988.
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1988תאריך פרסום: 19/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3566. עמוד: 2668. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1987
קבלת תכנית28/10/1983