בעלות פרטית.

תוכנית גז/ 13/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בעלות פרטית.
מספר: גז/ 13/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה ב' חקלאית לחלקה א' המיועדת לבניה עפ"י
הוראות סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1
חלקה 167 בגוש 3709 היא חלקה א'.
חלקה 22 , 30 בגוש 3903 היא חלקה ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק22, 30
3709חלק167
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1990.
פרסום לאישור ברשומות24/06/1990תאריך פרסום: 24/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3775. עמוד: 3133. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1990.
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3744. עמוד: 1981. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית12/11/1989