בקשה הקלה להקטנת רוחב מדרכה - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בקשה הקלה להקטנת רוחב מדרכה - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת הקלה להקטנת רוחב המדרכה מ- 3 מ' ל- 2 מ',
צד מזרחי, רוחב מס' 37 בקטע מגרשים 337, 348.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38565חלק58
38571חלק57, 67-68, 152-153
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. עמוד: 1986. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/1979
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/1978
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1978תאריך פרסום: 27/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2456. עמוד: 2301. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/1978תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1978. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1978. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1978.
החלטה בדיון בהפקדה24/04/1978
קבלת תכנית07/04/1978