בקשה ועדה מקומית קגת/ 1689500

בקשה ועדה מקומית קגת/ 1689500

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה ועדה מקומית קגת/ 1689500
מספר: קגת/ 1689500
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת פרטנר תקשורת בע"מ להצבת אתר סולולרי בין צומת פלוגות לצומת קרית גת בכביש 40 בצמוד לרצועת הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3083חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006