בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תת"ל 23

ישות כללית 10/ המ/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תת"ל 23
מספר: 10/ המ/ 20
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית הקובעת מעבר צינור גז בחלקת המבקשים, וע"י כך יתקיימו מגבלות תכנוניות שונות שימנעו מהמבקשים את מימוש זכויות הבנייה בחלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2062חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 23תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדודפיצויים