בקשה להסדר חניה, הדמומית, שביל 14 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3540/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להסדר חניה, הדמומית, שביל 14 ת"א
מספר: 3540/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להסדר חניה.
רח' הדמומית, שביל 14, גוש: 6150, חלקה: 143 תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהדמומית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק143
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3725/01/2004