בקשה לחלוקת מגרש באזור בנה ביתך - עומר

תוכנית 14/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בקשה לחלוקת מגרש באזור בנה ביתך - עומר
מספר: 14/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבטל את "חצרות המשק" המסומנים בת.ב.ע.מ. ד/ 437 הקיימת,
במספרים 1069 עד 1082.
2. לבטל קטע כביש מס' 10 בתכנית הקיימת.
3. להרחיב את גבולות עומר.
4. לתכנן איזור מגורים חדש, בגבולות התכנית המוצעת
ולקבוע בשטח התכנית הוראות, דרישות, סייגים, תקנות והנחיות.
5. להתוות מערכת דרכים בשטח התכנית, להראות את חיבור
מערכת דרכים זו למערכת הדרכים הקיימת.
6. להבטיח תנאים נאותים מבחינת בריאות, בטחון ומניעת מטרדים
בגבולות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1972
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1516. שנה עברית: התשלב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1972תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1972. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1972.
החלטה בדיון בהפקדה28/02/1972
קבלת תכנית14/02/1972