בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית ל- 3 יח' אירוח

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית ל- 3 יח' אירוח
מספר: 30/ 06/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית ל- 3 יח' אירוח ובקשה לדחיית
ביצוע הריסה של מבנים החרגים מקו בניין - משק 42

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק42
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000410/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32219/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006