בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ
מספר: 6/ 06/ 137
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג למשך 3 שנים בקרקע שיעודה חקלאי לפי תכנית מס' 2/183/03/6 כמפורט: שימוש בחלק ממבנה חקלאי קיים של 144 מ"ר לשיפוץ משטחי עץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1700חלק21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011