בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.

בקשה ועדה מקומית בר/ ש/ 435

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
מספר: בר/ ש/ 435
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת קירות בלוקים למתבן קיים ומאושר וליתן שמוש חורג בו לשיפוץ מכונות לנגרות לתקופה של 3 שנים, מרחב מוגן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4989חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18529/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400113/01/2004