בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.

בקשה ועדה מקומית בר/ ש/ 429

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
מספר: בר/ ש/ 429
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג בשטח מחפרות קיימת למילויה בפסולת בניין ובפסולת גושית עד פ.ק.ט לתקופה של 5 שנים שיקומה והשבתה ליעוד חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
190חלק7-14
191חלק28, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ07/06/2004