בר מדבר שחרות חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 147/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בר מדבר שחרות חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 147/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם תיירות מדבר ע"י שינויים ביעודי הקרקע, משטחים פתוחים לקרקע חקלאית, למלונאות ונופש, למתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת וחניה, חלוקת מגרשים וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה. סה"כ מתוכננות 11 יחידות אכסון בהתאם לתקן "מלונית" של משרד התיירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
נ.צ. 200300,424500
בתחום מועצה אזורית חבל אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4713. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
לא הוגשו התנגדויות01/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5590. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית17/12/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה