בריכה ותחנת שאיבה דבירה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכה ותחנת שאיבה דבירה
מספר: 7/ 02/ 305/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתגבור מערכת אספקת מים שפירים, לרבות הסדרה סטטוטורית של בריכות מים קיימות, באמצעות שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי, קביעת תנאים למתן היתרי בניה, תכליות ושימושים, זכויות, הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
מזרחית לישוב דבירה
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
נ.צ.מ 591150/ 184575

גושים וחלקות:
חלק מגוש 100248/1, חלק מחלקה 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3115. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4419. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית16/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/04/2006
קבלת תכנית20/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה