בריכות אידוי מפעלי ים המלח

תוכנית 10/ 02/ 100/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכות אידוי מפעלי ים המלח
מספר: 10/ 02/ 100/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחום וקו החוף לבריכות מס' 5 ו-3
קביעת גובה הסוללות התוחמות את הבריכות בהתאם
לעליה מפלס פני המים בכ - 20 ס"מ מדי שנה בבריכה מס' 5,
עד לגובה מים של 614 +, ובכ- 10 ס"מ מדי שנה בבריכה מס' 3,
עד לגובה של 611.4 +.
קביעת הנחיות והוראות להעתקת מערכות אספקה ותשתית
ומתקנים בתחום או אל מחוץ לתחום בריכות מס' 5 ו- 3
ולביצוע הפעולות הנדרשות להגנה עליהן עקב עלית מפלס פני המים בבריכות.
מתן היתרי בניה להקמת סוללות, להגבהת הסוללות התוחמות את הבריכות
ולהקמת הגנות למבנים ולמתקנים מפני העלאת מפלס פני המים
בבריכות מס' 5 ו- 3 כמתחייב מהאמור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39678כל הגוש
100143כל הגוש
100144כל הגוש
100145כל הגוש
100146כל הגוש
100147כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2011
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה03/05/2004
קבלת תכנית26/01/2000