בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בריכות תעשייתיות לאידוי ואיגום קולחים למפעלי המועצה התעשייתית רמת חובב.

עיקרי ההוראות:
1. שנוי מערך יעודי הקרקע המאושרים לבריכות איוד תעשיתיות ואיגום קולחים למפעלי המועצה התעשייתית רמת חובב ולמתקנים הנדסיים לתפעול הבריכות הנ"ל, שטח להסדרת נחלים, יער, שמורת טבע ודרכים.
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
4. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה .
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
6. קביעת אזורים להוספת בריכות אידוי עתידיות (והתנאים להקמתם)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
דרוםרמת חובברמת חובברמת חובב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
השטחים המערביים בתחום השיפוט רמת חובב
התכנית חלה בתחום מועצה תעשייתית רמת חובב, מועצה אזורית רמת נגב,
מועצה אזורית מרחבים

קואורדינטה X 177000
קואורדינטה Y 561500

גושים וחלקות:

מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקי חלקות חלקות בשלמותן
100177 מוסדר חלק 1 -
100178/2 מוסדר חלק 1 -
100182 לא מוסדר חלק - -
100182/2 מוסדר חלק 1 -
100183 מוסדר חלק 2 -
100328 מוסדר חלק 1 -
100329 מוסדר חלק 1,3,4,6,7,11 2,5,8,9
100329 חלק שטרם הוסדר חלק - -

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 23הרחבת אתר לטיפול בפסולת תעשייתית רעילה רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 25שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 27מגרש 181 - מפעל לטיפול בפסולת מסוכנת E.S.Cכפיפות
תוכנית19/ 02/ 110/ 28מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 8אתר פסולת מוצקה - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 11שטח לטיהור וסילוק שפכי תעשיה - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 12הרחבת אזור תעשיה - רמת חובבכפיפות
תוכנית19/ 02/ 110/ 10הרחבת ברכות אידוי - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 03/ 129הרחבת אזור תעשיה - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110תכנית מתאר רמת חובבשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1621. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2007
קבלת תכנית01/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה