בריכות הספקת מים צוקי עבדה

תוכנית 12/ 03/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכות הספקת מים צוקי עבדה
מספר: 12/ 03/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מסגרת תכנונית לפיתוח מתקן הנדסי לאספקת מים אשר ישרת את אוכלוסיית ישובי בקעת שיזפון ומחנות צהל.

עיקרי ההוראות:
- יעוד קרקע למתקנים הנדסיים וקרקע חקלאית.
- קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.
- קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
- הגדרת זכויות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39106חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2011
קבלת תכנית23/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201100523/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011