בריכות ותחנת שאיבה פארן

תוכנית 30/ 03/ 318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכות ותחנת שאיבה פארן
מספר: 30/ 03/ 318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים הנדסיים - בריכות אגירה למים
ותחנת שאיבה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
בץ קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
דרוםחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39084חלק2
39085חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 11קביעת הנחיות בניה לאזור חקלאיכפיפות
תוכנית20/ 02/ 173/ 3שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 1 - רמת נגבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2010
קבלת תכנית15/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000502/06/2010