בריכת אגום 79 א' - משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 273

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת אגום 79 א' - משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 273
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת סכר אדמה לשם אגירת מי הגאויות של אזור פתר (שריקעת)
למען ניצולה להשקאת הסביבה.
הסכר הנ''ל הינו שלב ראשון. בעתיד יוגבה הסכר על לגבה המשוער של 218
לשם יצירת בריכת גדולה שתשמש לא רק לאגירת מי הגארויות,
אלא גם לויסות המים שיוזרמו במובילים הראשיים של ההשאה הארצית.
גבולות האגם בשלב הסופי מופיעים בתשריט המצורך (288 + ).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/12/1956
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1952תאריך פרסום: 06/11/1952. מס' ילקוט פרסומים: 258. עמוד: 196. שנה עברית: התשיג .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1952
קבלת תכנית01/08/1952