בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים

תוכנית 16/ 03/ 189

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים
מספר: 16/ 03/ 189
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתגבור מערכת אספקת מים שפירים, לרבות הסדרה סטטוטורית של בריכת מים קיימת, באמצעות שינוי ייעוד קרקע מיער מאושר (לפי תכנית מתאר מס' 305/02/7) ומיער פארק מוצע (לפי תמ"א 22 ולפי תכנית מתאר להבים מס' 5/101/02/16) לשטח למתקן הנדסי ולדרך מוצעת, קביעת תנאים למתן היתרי בניה, תכליות ושימושים, זכויות, הוראות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונה

תיאור המיקום:
בסמוך לגבול המזרחי של תחום השיפוט
נ.צ.מ 586300/ 183575
גושים וחלקות:
חלק מגוש 100223/1, חלק מחלקה 16

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להביםפירוט
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6793. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית04/04/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1254. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
קבלת תכנית04/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית16/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה