בריכת אגירת מים נבטים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת אגירת מים נבטים
מספר: 7/ 02/ 305/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור בריכות אגירת מים והמתקנים הנלווים אליהן.

עיקרי ההוראות:
הסדרה ושינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקן הנדסי.
קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
קביעת כללים לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
קביעת כללים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
מצידה הדרומי של דרך מס' 25 מדרום למושב נבטים
קואורדינטה מערב מזרח- 188,750
קואורדינטה דרום צפון- 569,050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100147חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2638. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4215. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2007
קבלת תכנית20/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה