בריכת גובית

תוכנית זב/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת גובית
מספר: זב/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי של "מקורות".

עיקרי ההוראות:
- קביעת הנחיות מיוחדות למתקן הנדסי ודרך בתחום גן לאומי.
- קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןח'ואלדח'ואלד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10389חלק3-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 108. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/09/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית10/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/10/2008
החלטה בדיון באישור תכנית02/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4360. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2004
קבלת תכנית23/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה