בריכת מים , הר אודם 2

תוכנית ג/ 16880

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת מים , הר אודם 2
מספר: ג/ 16880
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה סטאטוטורית של בריכת מים קיימת ומתן הוראות בריכת מים חדשה תוך ייעוד הקרקע למתקנים הנדסיים ושטח חקלאי הכולל זיקת הנאה למעבר בכלי רכב. בתחום השטח החקלאי, הכולל זיקת הנאה למעבר בכלי רכב, החל בתחום שמורת טבע על פי תמ"מ 3/2 יחולו הנחיות מיוחדות, החלות על שמורות טבע בתמ"מ 3/2.

עיקרי ההוראות:
הגדרת שטח המיועד למתקנים הנדסיים ושטח חקלאי הכולל זיקת הנאה למעבר בכלי רכב. בתחום השטח החקלאי, הכולל זיקת הנאה למעבר בכלי רכב, החל בתחום שמורת טבע על - פי תמ"מ 3/2, יחולו הנחיות מיוחדות, החלות על שמורות טבע בתמ"מ 3/2.

בתחום השטח החקלאי, עליו חלה זיקת הנאה למעבר בכלי רכב תותר התווית תשתיות מים והעברת קווי תשתית.

קביעת הוראות בניה בשטח המיועד למתקנים הנדסים.

קביעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאודם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202011חלק1, 5-7, 9-10, 14-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5600מושב הר אודםהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 443. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/09/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 380. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2007
קבלת תכנית19/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה