בריכת מים צפונית חורה

תוכנית 7/ 03/ 530

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת מים צפונית חורה
מספר: 7/ 03/ 530
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בריכת מים ודרך גישה בצפון הישוב חורה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השימושים המותרים בשטח מתקן הנדסי, שטח ציבורי פתוח והתווית דרך גישה למתקן.
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים למתקן הנדסי ל 2200 מ"ר מתוכם 2000 מ"ר מהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ד. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
צפונית לשכונה 10 חורה
קואורדינטה X 195250
קואורדינטהY 579300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100011חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5592. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3009. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2008
קבלת תכנית19/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה