בריכת מים - מתקן 2

תוכנית ג/ 12315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת מים - מתקן 2
מספר: ג/ 12315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח למתקנים הנדסיים - בריכות אגירת מים בעפולה עילית.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון בעתיד, שטח חקלאי, ושטח למבני ציבור - לשטח למתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת.
ב. שינוי יעוד קרקע משטח למגרוים ג' ושצ"פ לשטח למגורים א' ולדרך מוצעת.
ג. קביעת הוראות בניה - הקטנת צפיפות, קביעת מרווחי בניה, גובה הבניינים ותנאים לקבלת היתר בניה.
ד. קביעת הוראות לפיתוח שצ"פ.
ה. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17203חלק3, 5-8, 29, 46
17768חלק6414, 160, 179
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 86גבעת המורה שלוחה צפונית / מזרחיתהתליה
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1920. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 56. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2002
החלטה בדיון בוולק"ח05/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2001
קבלת תכנית21/02/2001