בריכת מקורות באזור המשתלות

תוכנית 2/ 03/ 239

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת מקורות באזור המשתלות
מספר: 2/ 03/ 239
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקנים הנדסיים לשאיבה ואגירת מי ים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
2. הגדרת מנגרש להקמת מתקנים הנדסיים.
3. קביעת זכויות בניה.
4. קביעת הגבלות והוראות בניה ועיצוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058חלק10-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101/ 31משתלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009
קבלת תכנית01/07/2008