בריכת ציפורי 3, ציפורי

תוכנית ג/ 15183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת ציפורי 3, ציפורי
מספר: ג/ 15183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח גן לאומי ציפורי לשטח עבור מתקן הנדסי בתוך גן לאומי כולל דרך
שינוי יעוד לשטח למתקנים הנדסיים ודרך גישה וקביעת הוראות וזכויות בנייה בשטחים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17617חלק19
17624חלק2
17641חלק5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1239אתר התיאטרון הרוומי והמצודה מימי הביניים -ציפורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4019. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1268. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2005
קבלת תכנית23/12/2004