בריכת צרעה - מקורות

תוכנית מי/ 1022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת צרעה - מקורות
מספר: מי/ 1022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בריכת מים לרבות כל המבנים והמתקנים הנלווים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח יער פארק קיים ודרך יער ראשית לשטח למתקנים הנדסיים ושטח יער.
2. מתן הנחיות בינוי ופיתוח.
3. קביעת קווי בנין.
4. מתן הוראות למבני עזר.
5. מתן הוראות לשיקום נופי.
6. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
7. קביעת הוראות בדבר הנחיות מיוחדות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
צפונית לקיבוץ צרעה.
קואורדינטה X 197053
קואורדינטה Y 630625
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5184חלק8, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5204. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2010
קבלת תכנית11/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140128/06/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101510/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית