בריכת קידוח, איכסאל

תוכנית ג/ 17999

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת קידוח, איכסאל
מספר: ג/ 17999
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי בריכה קיימת של מקורות וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בשמורת נוף על מנת לאפשר גישה למתקן

עיקרי ההוראות:
קביעת שטחים ליעודים השונים
קביעת הנחיות מיוחדות בשמורת נוף על מנת לאפשר שימוש למתקן הנדסי.
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בשמורת נוף על מנת לאפשר גישה למתקן
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עילית
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16900חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 427. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1516. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית11/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2009
קבלת תכנית31/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה