בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה המותרים לשטח עקרי ושטח שרות, קביעת הראות בניה.

תוכנית הצ/ 6/ 1/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה המותרים לשטח עקרי ושטח שרות, קביעת הראות בניה.
מספר: הצ/ 6/ 1/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקווי בניין המופיעים בתכנית (לבריכת שחיה).
ב. הגדלת שטחי הבניה המותרים ל- 340 מ"ר שטח עיקרי
ו- 100 מ"ר שטח שירות.
ג. קביעת הוראות ותנאים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאליכיןאליכין

תיאור המיקום:
בריכת שחיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7922חלק303
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 6/ 1/ 0מתאר אליכיןשינוי
תוכניתעח/ 22/ 3איחוד וחלוקה מחדש,המרת שטח חקלאי למחצה למגרש כדורגל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5470. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3680. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2004
קבלת תכנית14/01/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית