בריכת שחייה - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בריכת שחייה - עומר
מספר: 14/ מק/ 1013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת בריכת שחיה במגרש 325 במסגרת קו הבנין המוצעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום לאישור ברשומות23/03/2000תאריך פרסום: 23/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4865. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1999תאריך פרסום: 09/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4831. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200111229/12/2003