ברכת מים עין בוקק

תוכנית 10/ 02/ 100/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ברכת מים עין בוקק
מספר: 10/ 02/ 100/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. הקצאת שטח למתקנים הנדסיים בתוך שמורת הטבע.
ג. שינוי יעוד "שטח שמור" ליעוד "מתקנים הנדסיים בתוך שמורת טבע".
ד. איתור שטח בתחום שמורת הטבע - מדבר יהודה, לצורך הקמת בריכת מים.
ה. שינוי יעוד "שטח למתקנים הנדסיים" ליעוד "חניה".
ו. שינוי יעוד "שטח שמור" ל"דרך מוצעת" בתוואי דרך הגישה הקיימת לבריכת המים, וקביעתה כדרך עפר לא סלולה, כולל הגדרת קווי בנין.
ז. שינוי יעוד "שטח שמור" ל"שטח לטיפול נופי" בשולי הדרך המוצעת.
ח. קביעת הוראות מחייבות לגבי צורת הפתרון, מיקום, גובה מבנים וצורתם, גובה הקירות 1+_ מ', מפלס 0.00 בריכת מים, חומרי גמר, ומתקנים להריסה/העברה.
ט. קביעת זכויות בניה לבריכת מים בנפח של 10,000 מ"ק ומתקנים נלווים.
י. קביעת הוראות לגבי הסרת מפגעים עיליים ותת קרקעיים.
יא. קביעת הנחיות לשיקום נופי של האתר המפונה כולל פיתוח סביבתי לרווחת הציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית תמר
נ.צ. מרכזי 234175/467450

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100145חלק1, 5, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3209. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5594. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2007
קבלת תכנית08/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה