ברקת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 565/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ברקת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 565/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי גבול תכנית מפורטת גז/ 565/ 1 תוספת שטח ירוק
שנוי פרצלציה במגרשים מס' 310, 311, 301, 302.
שנוי דרך מס 13 והרחבתה ל 12 מ', ביטול קטע מדרך מס' 12.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4612חלק
4620חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/12/1971תאריך פרסום: 16/12/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1787. עמוד: 605. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית16/12/1971