ברקת

תוכנית גז/ 565/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ברקת
מספר: גז/ 565/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. המרת חלק משטח חקלאי (חלקות ב') למגרש נספח מס'
84 א' (365), שטח ציבורי פתוח ושבילים.
2. מגרש 84 מקבל מגרש נספח מס' 84 א' (365).
3. המרת חלק משטח מגררש 84 למגרש מס' 85 ולאזור
בניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
ישוב: ברקת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4611כל הגוש
4612כל הגוש
4613כל הגוש
4620כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1990.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1990תאריך פרסום: 28/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3737. עמוד: 1663. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1989
החלטה בדיון בהפקדה13/09/1989
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1989.
פרסום להפקדה ברשומות04/05/1989תאריך פרסום: 04/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3654. עמוד: 2812. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית22/03/1988