בת אבות בן 325 יחידות דיור בצפון גני תקוה.

תוכנית ממ/ 5094/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בת אבות בן 325 יחידות דיור בצפון גני תקוה.
מספר: ממ/ 5094/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת של 125 יח"ד ושטחים נלווים לבית אבות קיים ושינוי בינוי קיים. סה"כ 325 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1. השלמת הפרוגרמה ע"י הוספת 125 יח"ד מעל הכמות המאושרת בתכנית ממ/ מק/ 5094/ 1 (מס' יח"ד בתכנית המאושרת ממ/ מק/ 5094/ 1 - 200 יח"ד), תוספת של שטחים עיקריים ושטחי שירות, ראה טבלת זכויות והוראות בניה בסעיף 5).
2. מבנה לבית אבות לאוכלוסיה מבוגרת בן 325 יח"ד, שטחים לצורכי בית האבות ושטחים לצורכי מסחר.
3. ביטול גודל מינימלי ליח"ד בבית אבות ושינוי תמהיל סוג וגודל הדירות לגודל ממוצע של 70 מ"ר.
4. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
5. שימוש בבית אבות בלבד המיועד לאוכלוסיה מבוגרת של בני 60 ומעלה ואיסור מכירה לפרטיים / אי פיצול בעלויות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקגני תקוהגני תקוה

תיאור המיקום:
בית אבות .
מצפון לגני תקוה.
קואורדינטה מערב מזרח - Y 663/450.
קואורדינטה דרום צפון - 188/500 X.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6717חלק9-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5579. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1193. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2008
קבלת תכנית15/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104822/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97230/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800418/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה