בת חפר - ישוב קהילתי

תוכנית עח/ מק/ 151/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בת חפר - ישוב קהילתי
מספר: עח/ מק/ 151/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של המרכז האזרחי בישוב בת כפר ע"י:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק).
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)1 לחוק.
ב. הגדלת השטחים שנקבעו בעח/ במ/ 151/ 1 לבנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח על חשבון השטח המיועד למגורים א'.
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)3 לחוק.
ג. שינוי בקו בניין לדרך מהירה מספר 6 מ- 150 מ' מציר הדרך ל- 75 מ' מציר הדרך.
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
ד. קביעת הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)5 לחוק.
ה. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים לפי תכנית עח/במ/ 151 ע"י ניוד שטחי בניה מאזור מגורים א' לשטח לבניני ציבור, מבלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה, בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)6 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
ישוב: בת חפר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8727חלק5-163-4, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 151/ 1יד חנה ישוב קהילתי.שינוי
תוכניתעח/ במ/ 151יד חנהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2009תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5545. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות27/10/2003תאריך פרסום: 27/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5232. עמוד: 165. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200903712/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304126/10/2003