בת ים

תוכנית בי/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בת ים
מספר: בי/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
בת ים,

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1971תאריך פרסום: 15/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1738. שנה עברית: התשלא .